Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jest to jeden z podstawowych obowiązków Pracodawcy, którego realizację każdorazowo sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli.

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić przed oddaniem stanowiska do eksploatacji, tzn. przed zatrudnieniem na nim pracowników. Następnie powinno się ją aktualizować w przypadku:

  • wprowadzenia istotnych zmian w organizacji pracy
  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego na danym stanowisku

W celu poprawnego informowania pracowników o poziomie ryzyka zawodowego, należy przede wszystkim zidentyfikować zagrożenia i ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia na poszczególnych stanowiskach pracy. W zależności od wyników stosować odpowiednie środki prawne, organizacyjne i techniczne zmierzające do ograniczenia poziomu zagrożeń lub wyeliminowania jego skutków.

W związku z tym warto powierzyć realizację tego obowiązku wykwalifikowanym specjalistom ds. BHP, którzy zidentyfikują zagrożenia oraz pomogą podjąć odpowiednie działania profilaktyczne, w celu ich wyeliminowania.

Projektowanie stron internetowych Nitrodesign.pl